Právne upozornenie a zásady ochrany osobných údajov

Definície

Zákazník: každý podnikateľ alebo spôsobilá fyzická osoba v zmysle článku 1123 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka alebo právnická osoba, ktorá navštívi web, na ktorý sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky.
Poskytovanie služieb a služby: https://ycf-riding.sk/ poskytuje zákazníkom:

Obsah: Všetky zložky, ktoré tvoria informácie uvedené na webe, predovšetkým texty – obrázky – videá.

Informácie o zákazníkoch: Ďalej len „Informácie“, ktoré označujú všetky informácie o osobných údajoch, ktoré môže mať k dispozícii https://ycf-riding.sk/ z dôvodu vedenia vášho účtu, vzťahov so zákazníkmi a na účely analýz a štatistík.

Používateľ: Pripojený používateľ internetu používajúci vyššie uvedený web.

Osobné informácie: „Informácie, ktoré umožňujú v akejkoľvek forme, priamo či nepriamo, stanoviť totožnosť fyzických osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú“ (článok 4 Zákona č. 78-17 zo dňa 6. januára 1978).

Termíny „osobné údaje“, „dotyčná osoba“, „subdodávateľ“ a „citlivé údaje“ majú význam definovaný Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR: č. 2016-679).

1. Predstavenie webu.

Podľa článku 6 Zákona č. 2004-575 zo dňa 21. júna 2004 o dôvere v digitálnej ekonomike oznamuje http://ycf-riding.sk/ používateľom webu totožnosť jednotlivých aktérov v rámci jeho realizácie a sledovania:

Majiteľ: Zjednodušená akciová spoločnosť YC so základným kapitálom vo výške 100 000,00 € – LD LES BARRIERES 14710 FORMIGNY LA BATAILLE
Osoba zodpovedná za zverejňovanie:
Yannick Coquard – office@ycf-riding.com
Osoba zodpovedná za zverejňovanie je fyzickou alebo právnickou osobou.
Webmaster: Marion MADLINE – office@ycf-riding.com
Poskytovateľ hostingu: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Splnomocnenec na ochranu osobných údajov: Yannick COQUARD – office@ycf-riding.com

Zo zákona povinné informácie vychádzajú zo vzoru, ktorý ponúka generátor zdarma od Orson.io

2. Všeobecné podmienky používania webu a ponúkaných služieb.

Web je dielom, ktoré je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, a ktoré je chránené ustanoveniami Zákona o duševnom vlastníctve a platnými medzinárodnými predpismi. Zákazník nemôže žiadnym spôsobom znovu používať, predvádzať alebo využívať pre svoje vlastné potreby všetky zložky alebo práce na webe alebo ich časť.

Používanie webu http://ycf-riding.sk/ znamená plný a absolútny súhlas s nižšie popísanými všeobecnými podmienkami používania. Tieto podmienky používania môžu byť kedykoľvek zmenené alebo doplnené a preto vyzývame používateľov webu http://ycf-riding.sk/, aby ich pravidelne kontrolovali.

Tento web je bežne kedykoľvek prístupný používateľom. Napriek tomu http://ycf-riding.sk/ môže kedykoľvek rozhodnúť o prerušení z dôvodu vykonania technickej údržby, pričom http://ycf-riding.sk/ sa bude snažiť oznámiť používateľom vopred dátum a čas prác. Web http://ycf-riding.sk/ je pravidelne aktualizovaný zodpovednou osobou z http://ycf-riding.sk/. Podobne je kedykoľvek možné meniť zo zákona povinné informácie: tieto informácie sú napriek tomu pre používateľa, ktorého vyzývame, aby sa s nimi čo možno najčastejšie oboznamoval, záväzné.

3. Popis poskytovaných služieb.

Cieľom webu http://ycf-riding.sk/ je poskytovať informácie týkajúce sa všetkých činností spoločnosti. http://ycf-riding.sk/ sa usiluje o to, aby poskytoval na webe http://ycf-riding.sk/ čo možno najpresnejšie informácie. Napriek tomu nebude môcť niesť zodpovednosť za opomenutie, nepresnosti a nedostatky v aktualizáciách, či už to bude z dôvodu na jeho vlastnej strane, alebo na strane partnerov z radov tretích osôb, ktorí mu poskytujú informácie.

Všetky informácie uvedené na webe http://ycf-riding.sk/ sú orientačné a môžu sa meniť. Napokon, informácie na webe http://ycf-riding.sk/ nie sú vyčerpávajúce. Sú poskytované s výhradou zmien, ku ktorým mohlo dôjsť po ich umiestnení na internet.

4. Zmluvné obmedzenia týkajúce sa technických údajov.

Web používa technológiu JavaScript. Web nemôže niesť zodpovednosť za hmotné škody súvisiace s používaním webu. Používateľ webu sa navyše zaväzuje, že na prístup na web bude používať nové zariadenia neobsahujúce vírusy s aktualizovaným prehliadačom poslednej generácie. Hosting webu http://ycf-riding.sk/ zabezpečuje používateľ so sídlom na území Európskej únie podľa ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR: č. 2016-679).

Cieľom je poskytovať služby s čo najlepšou mierou prístupnosti. Prevádzkovateľ hostingu zabezpečuje kontinuitu svojich služieb 24 hodín denne všetky dni v roku. Napriek tomu si vyhradzuje možnosť prerušiť hostingové služby na čo možno najkratšiu dobu, predovšetkým z dôvodov údržby, zlepšovania svojej infraštruktúry, porúch svojej infraštruktúry alebo pokiaľ poskytovanie služieb a služby spôsobia preťaženie, ktoré bude považované za neobvyklé.

http://ycf-riding.sk/ a poskytovateľ hostingu nemôžu niesť zodpovednosť za poruchy internetovej siete, telefónnych liniek či počítačovej a telefonickej techniky súvisiace predovšetkým s preťažením siete, ktoré bráni prístupu na server.

5. Duševné vlastníctvo a falzifikáty.

http://ycf-riding.sk/ je držiteľom práv duševného vlastníctva a má používateľské práva na všetky zložky prístupné na webe, predovšetkým na texty, obrázky, grafiku, logá, videá, ikony a zvukový materiál. Akékoľvek reprodukcie, znázorňovanie, zmeny, zverejňovanie a úpravy všetkých zložiek na webe alebo ich častí sú, bez ohľadu na použité prostriedky či postupy, zakázané bez predchádzajúceho písomného povolenia od http://ycf-riding.sk/.

Akékoľvek nepovolené používanie webu alebo ktorejkoľvek zo zložiek, ktoré web obsahuje, bude považované za falšovanie a bude súdne stíhané podľa ustanovenia článku L.335-2 a nasledujúcich Zákona o duševnom vlastníctve.

6. Obmedzenie zodpovednosti.

http://ycf-riding.sk/ jedná ako prevádzkovateľ webu. http://ycf-riding.sk/ nesie zodpovednosť za kvalitu a pravdivosť obsahu, ktorý zverejňuje.

http://ycf-riding.sk/ nemôže niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené na technike používateľov počas používania webu http://ycf-riding.sk/, ktorých príčinou je používanie techniky spôsobom nezodpovedajúcim špecifikám uvedeným v bode 4, programátorská chyba alebo nekompatibilita.

Takisto http://ycf-riding.sk/ nemôže niesť zodpovednosť za nepriame škody spôsobené používaním webu http://ycf-riding.sk/. Používatelia majú k dispozícii interaktívne prostredie (možnosť klásť otázky v kontaktnom prostredí). http://ycf-riding.sk/ si vyhradzuje právo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia akýkoľvek obsah uložený v tomto prostredí, ktorý by bol v rozpore so zákonmi platnými vo Francúzsku, predovšetkým s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. http://ycf-riding.sk/ si tiež vyhradzuje možnosť poukázať na občiansku a/alebo trestnú zodpovednosť používateľov, predovšetkým v prípade správ rasistického, urážlivého, hanlivého alebo pornografického charakteru, bez ohľadu na použité prostriedky (text, fotografie atď.).

7. Správa osobných údajov.

Zákazník je informovaný o predpisoch týkajúcich sa marketingovej komunikácie, o Zákone zo dňa 21. júna 2014 o dôvere v digitálnej ekonomike, o Zákone o informatike a slobodách zo dňa 6. augusta 2004 a o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR: č. 2016-679).

7.1 Osoby zodpovedné za zhromažďovanie osobných údajov

Osobou zodpovednou za osobné údaje zhromažďované v rámci vytvárania osobných účtov používateľov, prehliadania webu a spracovávania osobných údajov je zjednodušená akciová spoločnosť YC. Web http://ycf-riding.sk/ je zastúpený Yannickom COQUARDOM, obchodným zástupcom spoločnosti.

Web http://ycf-riding.sk/ sa ako osoba zodpovedná za spracovávanie osobných údajov, ktoré zhromažďuje, zaväzuje dodržiavať platné zákonné ustanovenia. Jeho povinnosťou je predovšetkým oznámiť zákazníkom účely spracovania osobných údajov, poskytnúť záujemcom o služby a zákazníkom, na základe získania ich súhlasu, úplné informácie o spracovávaní ich osobných údajov a viesť zoznam spracovávania zodpovedajúci skutočnosti. Zakaždým, keď http://ycf-riding.sk/ spracováva osobné údaje, tak http://ycf-riding.sk/ prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom overiť pravdivosť a správnosť osobných údajov s ohľadom na účel, na ktorý ich http://ycf-riding.sk/ spracováva.

7.2 Účel zhromažďovania osobných údajov

http://ycf-riding.sk/ môže spracovávať akékoľvek osobné údaje alebo ich časť:

 • aby umožnil prehliadanie webu, správu a identifikovateľnosť poskytovaných služieb a služieb objednaných používateľmi: údaje o pripojení a používaní webu, fakturácie, históriu objednávok atď.
 • aby predišiel a bojoval proti počítačovým podvodom (spamming, hacking ap.): počítačová technika používaná počas prehliadania, IP adresa, heslo (hash)
 • aby zlepšil prehliadanie webu: údaje o pripojení a používaní
 • aby vykonával nepovinné prieskumy týkajúce sa spokojnosti na http://ycf-riding.sk/: e-mailová adresa
 • aby realizoval komunikačné kampane (SMS, e-mail, pošta, telefonáty): telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa

Web http://ycf-riding.sk/ nepredáva vaše osobné údaje, ktoré sa používajú iba z nutných dôvodov alebo na účely štatistík a analýz.

7.3 Právo na prístup, opravu a na vznesenie námietky

Podľa platných európskych predpisov majú používatelia http://ycf-riding.sk/ nasledujúce práva:

 • právo na prístup (článok 15 GDPR) a opravu (článok 16 GDPR), aktualizáciu, doplnenie osobných údajov používateľov, právo na blokovanie a vymazanie osobných údajov používateľov (článok 17 GDPR), pokiaľ sú nepresné, neúplné, nejednoznačné, už neplatné alebo pokiaľ je ich zhromažďovanie, používanie, oznamovanie alebo uchovávanie zakázané
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (článok 13-2c GDPR)
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov používateľov (článok 18 GDPR)
 • právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov používateľov (článok 21 GDPR)
 • právo na prevediteľnosť osobných údajov, ktoré používatelia poskytnú, pokiaľ sú tieto údaje predmetom automatizovaného spracovávania založeného na ich súhlase či zmluve (článok 20 GDPR)
 • právo stanoviť, čo sa stane s osobnými údajmi po ich smrti a zvoliť, ktorej predom stanovenej tretej osobe bude musieť http://ycf-riding.sk/ oznámiť (alebo neoznámiť) tieto osobné údaje

Akonáhle sa http://ycf-riding.sk/ dozvie o úmrtí používateľa, a v prípade absencie pokynov z jeho strany, http://ycf-riding.sk/ sa zaväzuje, že jeho osobné údaje zničí, pokiaľ nie je ich uchovávanie nutné ako dôkaz alebo z dôvodu splnenia povinnosti zo zákona.

Ak chce niektorý používateľ vedieť, ako http://ycf-riding.sk/ používa jeho osobné údaje, požiadať o ich úpravu alebo vzniesť námietku proti ich spracovávaniu, môže kontaktovať http://ycf-riding.sk/ písomne na nasledujúcej adrese:

YC – DPO, Yannick COQUARD
LD LES BARRIERES
14710 FORMIGNY LA BATAILLE

V takomto prípade musí používateľ uviesť osobné údaje, ktoré chce aby http://ycf-riding.sk/ upravil, aktualizoval alebo vymazal, pričom musí preukázať svoju totožnosť kópiou dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Na žiadosti o vymazanie osobných údajov sa vzťahujú povinnosti, ktoré webu http://ycf-riding.sk/ stanovuje zákon, predovšetkým ak ide o uchovávanie a archiváciu dokumentov. Nakoniec, používatelia webu http://ycf-riding.sk/ môžu podať sťažnosť kontrolným orgánom, predovšetkým Štátnej komisii pre informatiku a slobody CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Neoznamovanie osobných údajov

https://ycf-riding.sk/ má zakázané spracovávať, prevádzkovať hosting alebo prevádzať zhromaždené informácie o zákazníkoch do krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie alebo považovaných Európskou komisiou za „neadekvátne“, bez toho, aby o tom vopred informoval zákazníkov. Napriek tomu http://ycf-riding.sk/ si môže zvoliť technických alebo obchodných subdodávateľov s podmienkou, že poskytnú dostatočné záruky v zmysle požiadaviek Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR: č. 2016-679).

http://ycf-riding.sk/ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby ochránil bezpečnosť informácií a predovšetkým aby zabránil tomu, aby boli tieto informácie oznamované neoprávneným osobám. Avšak, ak sa http://ycf-riding.sk/ dozvie o incidente, ktorý by mohol mať vplyv na nedotknuteľnosť a dôvernosť informácií o zákazníkoch, tak o tom http://ycf-riding.sk/ musí v čo najkratšej možnej lehote informovať zákazníkov a oznámiť im, aké nápravné opatrenia prijal. http://ycf-riding.sk/ však nezhromažďuje žiadne „citlivé údaje“.

Osobné údaje používateľov môžu byť spracovávané dcérskymi spoločnosťami, sieťou distribútorov a obchodnými partnermi http://ycf-riding.sk/ a jeho subdodávateľmi (poskytovateľmi služieb) výlučne z dôvodov vykonávania tejto politiky.

Hlavnými osobami, ktoré by mohli mať prístup k osobným údajom používateľov webu http://ycf-riding.sk/ sú v rámci ich úloh a pre vyššie uvedené účely predovšetkým pracovníci nášho zákazníckeho oddelenia, našich oddelení obchodu, marketingu a technických oddelení.

7.5 Typy zhromažďovaných osobných údajov

http://ycf-riding.sk/ okrem toho zhromažďuje informácie, ktoré umožňujú zlepšovať podmienky pre používateľa a ponúkať individuálne poradenstvo:
Dátum poslednej návštevy, počet návštev a príspevkov na http://ycf-riding.sk/, navštívené stránky, odkiaľ boli povolené prístupy, prijaté e-maily a oznámenia, vypočítané údaje o segmentácii (sťahovanie brožúr alebo katalógov), počet správ, počet pripojení, dátum posledného pripojenia, otváranie a klikanie v e-mailoch alebo SMS. Cookies, predovšetkým z dôvodu sledovania návštevnosti nášho webu.

Tieto údaje sa uchovávajú na dobu maximálne 18 mesiacov od poslednej aktivity na našom webe alebo pokračovania v jednej z našich komunikácií alebo od ukončenia zmluvného vzťahu.

8. Oznámenie incidentu

Aj napriek vynaloženému úsiliu nie je žiadna metóda prenosu na internete a žiadna metóda elektronického ukladania úplne bezpečná. Dôsledkom toho nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť. Pokiaľ sa dozvieme o medzerách v oblasti bezpečnosti, tak upovedomíme príslušných používateľov, aby mohli prijať patričné opatrenia. Naše postupy týkajúce sa oznamovania incidentov vychádzajú z povinností, ktoré máme zo zákonov, či už národných alebo európskych. Zaväzujeme sa, že budeme informovať našich zákazníkov kompletne o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti ich účtov, a že im poskytneme všetky informácie potrebné na to, aby sme im pomohli dodržiavať ich vlastné záväzky vyplývajúce z predpisov o reportingu.

Žiadne osobné informácie používateľov webu http://ycf-riding.sk/ nebudú bez vedomia používateľov zverejnené, zmenené, prevedené, predané alebo odovzdané na akomkoľvek nosiči tretím osobám. Jedine v prípade, kedy by došlo k predaju http://ycf-riding.sk/ a jeho práv, by boli príslušné informácie odovzdané prípadnému nadobúdateľovi, ktorý by mal rovnakú povinnosť uchovávať a meniť osobné údaje používateľov webu http://ycf-riding.sk/.

Bezpečnosť

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov a osobných údajov týkajúcich sa zdravia používa http://ycf-riding.sk/ siete chránené štandardnými prostriedkami, ako sú firewall, pseudonymizácia, šifrovanie hesla.

Počas spracovávania osobných údajov http://ycf-riding.sk/ prijíma všetky príslušné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu proti akýmkoľvek stratám, neoprávnenému používaniu, neoprávnenému prístupu, šíreniu, zmene alebo ničeniu.

9. Hypertextové odkazy „cookies“ a metadáta (tagy) na internete

Web http://ycf-riding.sk/ obsahuje určitý počet hypertextových odkazov na iné weby, ktoré boli vytvorené na základe povolenia http://ycf-riding.sk/. Jednako http://ycf-riding.sk/ nemá možnosť overiť si obsah takto navštívených webov, a preto za túto skutočnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ak sa nerozhodnete deaktivovať cookies, tak súhlasíte s tým, že ich web môže používať. Tieto cookies môžete kedykoľvek zdarma deaktivovať na základe možností deaktivácie, ktoré sú vám poskytnuté a nižšie pripomenuté, pričom musíte vedieť, že to môže znížiť možnosť prístupu alebo neumožniť prístup ku všetkým službám ponúkaným na webe alebo k časti týchto služieb.

9.1. „COOKIES“

„Cookie » je krátky textový súbor zaslaný prehliadaču používateľa a nahraný do zariadenia používateľa (napr. počítač, smartphone), (ďalej len „Cookies“). Tento súbor obsahuje informácie, ako sú názov domény používateľa, poskytovateľ pripojenia k internetu používateľa, operačný systém používateľa a tiež dátum a čas prístupu. Cookies nemôžu v žiadnom prípade poškodiť zariadenie používateľa.

http://ycf-riding.sk/ môže spracovávať informácie o používateľoch týkajúce sa návštevy webu, ako sú navštívené stránky či vykonané vyhľadávania. Tieto informácie umožňujú webu http://ycf-riding.sk/ zlepšovať obsah webu a tým zlepšovať používateľovi prehliadanie.

Cookies zjednodušujú prehliadanie a/alebo poskytovanie služieb ponúkaných na webe. Používateľ môže konfigurovať svoj prehliadať, aby mu umožnil rozhodnúť sa, či si praje alebo nepraje prijať Cookies tak, že budú uložené v jeho zariadení, alebo naopak ich odmietnuť, a to buď systematicky alebo podľa ich pôvodcu. Používateľ môže taktiež konfigurovať program svojho prehliadača tak, aby mu bola možnosť prijať alebo odmietnuť Cookies ponúkaná vždy predtým, ako by sa mohli Cookies uložiť v jeho zariadení. http://ycf-riding.sk/ informuje používateľa o tom, že v takom prípade by nemuseli byť niektoré funkcie prehliadača úplne dostupné.

Ak používateľ odmietne uloženie Cookies vo svojom zariadení alebo vo svojom prehliadači alebo ak používateľ zruší už uložené Cookies, informujeme používateľa, že jeho prehliadanie webu alebo jeho história môžu byť obmedzené. To sa môže stať aj v prípade, že http://ycf-riding.sk/ alebo niektorý z jeho poskytovateľov služieb nemôže rozpoznať na účely technickej kompatibility typ prehliadača použitý zariadením, parametre týkajúce sa jazyka alebo zobrazenia alebo krajinu, z ktorej je zariadenie pripojené k internetu.

http://ycf-riding.sk/ nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spojené so zhoršeným fungovaním webu, prípadne služieb ponúkaných na http://ycf-riding.sk/, ktorých príčinou je (i) odmietnutie Cookies používateľom (ii) nemožnosť http://ycf-riding.sk/ uložiť alebo nahliadnuť do Cookies potrebných na jeho fungovanie z dôvodu voľby používateľa. Ak ide o správu Cookies a voľbu používateľa, konfigurácia každého prehliadača je rozdielna. Je popísaná v nápovednom menu prehliadača, ktoré umožňuje zistiť, akým spôsobom môže používateľ meniť svoje požiadavky týkajúce sa Cookies.

Používateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť zmeniť svoje rozhodnutie týkajúce sa Cookies. http://ycf-riding.sk/ sa okrem toho môže obrátiť na externých poskytovateľov služieb, aby mu pomohli so získavaním a spracovávaním informácií popísaných v tejto časti.

Nakoniec, ak používateľ klikne na ikony sociálnych sietí Twitter, Facebook, LinkedIn a Google Plus figurujúce na webe http://ycf-riding.sk/ alebo v mobilnej aplikácii a ak používateľ súhlasil s ukladaním Cookies a pokračoval v prehliadaní webu alebo mobilnej aplikácie http://ycf-riding.sk/, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram a YouTube môžu tiež ukladať Cookies na zariadenie používateľa (počítač, tablet, smartphone).

Tieto typy Cookies sa ukladajú na zariadenie jedine vtedy, ak s tým používateľ súhlasí tým, že pokračuje v prehliadaní webu http://ycf-riding.sk/. Používateľ však môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby http://ycf-riding.sk/ ukladal takýto typ Cookies.

9.2. METADÁTA („TAGY”) NA INTERNETE

http://ycf-riding.sk/ môže výnimočne využívať metadáta na internete (ktoré sa tiež nazývajú tagy alebo meta tagy, jednopixelové GIF, priehľadné GIF, neviditeľné GIF, či GIF 1 krát 1) a používať ich prostredníctvom partnera, ktorý sa špecializuje na analýzu webov, a ktorý by sa mohol nachádzať (a teda ukladať príslušné informácie, vrátane IP adresy používateľa) v zahraničí.

Tieto metadáta sa zároveň umiestňujú do internetovej reklamy umožňujúcej používateľom prístup na web a jeho rôzne stránky.

Táto technológia umožňuje webu http://ycf-riding.sk/ vyhodnocovať odpovede návštevníkov webu a efektivitu činností (napríklad počet otvorení jednej stránky a vyhľadávanie informácií) a tiež používanie webu používateľom.

Externý poskytovateľ služieb môže prípadne zhromažďovať informácie o návštevníkoch tohto webu a iných webov vďaka týmto metadátam, vyhotovovať správy o činnostiach webu pre http://ycf-riding.sk/ a poskytovať ďalšie služby týkajúce sa používania tohto webu a internetu.

10. Rozhodné právo a príslušné súdy.

Akékoľvek spory súvisiace s používaním webu http://ycf-riding.sk/ sa riadia francúzskym právom. Okrem prípadov, kedy to zákon neumožňuje, sú príslušnými súdmi výhradne súdy s príslušnosťou k BAYEUX.

Sleduj nás